Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013

Uchwała Nr XVI/114/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2011r.

 w sprawie
przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1090
11 stycznia 2012 11:21 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [lpr_zal_uchwala_xvi_114_2011.doc] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:18 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.