Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XVI/113/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art.  4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości     i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala,  co następuje:


§1. Przyjmuje się Gminny  Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. dla Miasta Giżycka , stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1143
11 stycznia 2012 11:16 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_xvi_113_2011_program_profilaktyki.doc] do dokumentu.
11 stycznia 2012 11:13 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.