Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2011

Uchwała  Nr XVI/112/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z  dnia 29 grudnia  2011  roku 

w  sprawie ustalenia  wykazu  wydatków   niewygasających  z  końcem  roku  2011.

 

Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5   ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2010  roku  o finansach  publicznych  (Dz.U. z 2009 r , Nr 157, poz.1240,  z późn.zm)  Rada  Miejska  w  Giżycku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

Ustala  się  wykaz  wydatków  budżetowych, które  nie  wygasają  z  końcem  roku  2011 do  realizacji  w  roku  2012  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  Nr  1  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta.

 

§ 3.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  publikacji.

     

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

                          

Załącznik  Nr 1 do Uchwały  Nr XVI/112/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z  dnia 29 grudnia  2011 r.

 

Wykaz  wydatków  budżetowych  niewygasających  z  końcem  roku  2011

  

 

Dz.

 

Rozdz.

 

§

 

Nazwa  zadania

 

Plan

 2011 r.

Przewidywane

wykonanie

 

Termin

wykonania

2011 r.

2012  r.

710

71004

4300

Plany zagospodarowania przestrzennego – analiza ruchu drogowego

 

30.000

 

 

30.000

 

30.06.2012

750

75023

6050

Dokumentacja techniczna - modernizacja sieci wewnętrznych

30.000

5.385

24.615

30.06.2012

754

75416

 6060

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

       60.000

 

       60.000

30.06.2012

900

90015

6050

Zakup opraw oświetlenia ulicznego.

       60.000

 

       60.000

30.06.2012

900

90095

6057

6059

Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin – aktualizacja dokumentacji.

      49.000

       21.000

727

312

48.273

20.688

 

 

 

 

30.06.2012

OGÓŁEM:

250.000

6.424

243.576

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1157
11 stycznia 2012 11:12 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
11 stycznia 2012 11:10 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
11 stycznia 2012 11:09 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.