Uchwały Rady

Uchwała nr IV/26/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku

Uchwała nr IV/26/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006r.


w sprawie: zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje

§ 1. 1. Zmienić nazwę jednostki budżetowej Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku na Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.
2. Nadać nowy statut jednostce w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchylić załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVI/20/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie statutu Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1054
26 stycznia 2007 12:46 (Administrator) - Dodano załącznik
26 stycznia 2007 12:41 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu