Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała  nr  XVI/110/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia  2011 roku

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2011  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr V/16/10  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka  na  2011  rok   poprzez:

  1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków  budżetowych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej uchwały.
  2. Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą: 17.475.834 zł, w tym: wydatki inwestycyjne  13.492.434  zł – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr  3.
  4. Dokonanie zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych  jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok, zgodnie z  załącznikiem  Nr 4.

 

§ 2.

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2011 po  zmianach  wynosi:

1. Plan  dochodów budżetowych                         -   77.151.971 zł

    Plan wydatków budżetowych                          -   86.199.271 zł.

2. Źródłami  pokrycia  deficytu  budżetowego  w  wysokości  9.047.300 zł są:

    -     kredyty  i pożyczki                                    -       7.000.000 zł

-          wolne  środki  wynikające  z  rozliczenia 

           kredytów i pożyczek z lat ubiegłych        -       2.047.300 zł.

  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega  publikacji.    

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1078
11 stycznia 2012 10:54 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_xvi_110_2011.rar] do dokumentu.
11 stycznia 2012 10:50 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.