Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021

Uchwała  Nr XVI/109/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  29  grudnia  2011 roku

w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka
 na  lata 2012 -2021

 

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) ora art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wieloletnią Prognozę  Finansową Gminy  na  lata  2012 – 2021  wraz  z   wykazem  przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2021,  zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją  przedsięwzięć, objętych  Wieloletnią Prognozą Finansową.

2.  Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 3.

1.Upoważnia Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

2)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Traci  moc  uchwała  wraz  ze  zmianami  Nr V/14/2010  Rady Miejskiej w Giżycku z dnia  29 grudnia 2010 roku  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 201  - 2021.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. 

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska - Burmistrz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1120
11 stycznia 2012 10:48 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_xvi_109_2011.rar] do dokumentu.
11 stycznia 2012 10:47 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.