Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2012 rok

Uchwała   Nr XVI/108/11
R a d y    M i e j s k i e j  w  G i ż y c k u
z dnia 29 grudnia 2011 roku  

w sprawie uchwalenia   budżetu  miasta  Giżycka   na  2012 rok. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit”d”oraz lit.”i”  ustawy z dnia  8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst  jednolity  Dz.U.z 2001 r,Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211,art.212, art.214,art. 215,art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241z późn.zm.)

                               Rada  Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

                                                                    

§ 1.

Dochody  budżetu  miasta  w  wysokości    77.082.265 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego:  dochody  bieżące  w  wysokości          71.040.615  zł,

dochody  majątkowe  w  wysokości      6.041.650  zł.

 

§ 2.

1.Wydatki budżetu miasta w wysokości  75.301.635 zł, zgodnie  z  załącznikiem  nr 2,

   z  tego: wydatki  bieżące  w  wysokości     68.043.533 zł,

                wydatki majątkowe w wysokości    7.258.102 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w  wysokości  4.319.000  zł, zgodnie  z  załącznikiem nr  3.

3. Wydatki na programy  i projekty realizowane ze środków  pochodzących  z  funduszy strukturalnych  i  Funduszu Spójności  oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających  zwrotowi  w  wysokości  5.222.655 zł,  zgodnie  z załącznikiem  nr 4.

4.Dochody i wydatki związane z realizacją:

-  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

§ 3.

1.Nadwyżka  budżetu  miasta  wynosi 1.780.630  zł  i  przeznacza się  ją  na  spłatę  wcześniej zaciągniętych  kredytów.

 

§ 4.

Przychody  budżetu  w  wysokości  3.000.000 zł, rozchody  w  wysokości  4.780.630  zł, zgodnie  z  załącznikiem  nr 7.

§ 5.

Limity  zobowiązań  z  tytułu  kredytów  i  pożyczek  zaciąganych  na:

1) sfinansowanie  przejściowego  deficytu budżetu  w  kwocie        -    2.000.000  zł.

 

§ 6.

1.Ustala  się  dochody  w  kwocie  737.475  zł  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  

   napojów  alkoholowych  oraz  wydatki  w  kwocie  727.475 zł  na  realizację  zadań 

   określonych  w  programie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych.

2. Ustala  się  wydatki  w  kwocie  10.000  zł   na  realizację  zadań  określonych  w  gminnym 

    programie  przeciwdziałania  narkomanii.

 

§ 7.

Ustala  się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4 -6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25,poz.150, z późn.zm.):

  • Dochody  w  wysokości     70.000   zł
  • Wydatki   w  wysokości     70.000   zł.

 

§ 8.

Zestawienie  planowanych kwot  dotacji  udzielonych z  budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

 

§ 9.

Plan  dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody    -    1.059.390 zł; wydatki – 1.059.390 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 9.

§ 10.

1.Rezerwa ogólna  wynosi    -     749.000 zł.

2.Rezerwa  celowa wynosi:   -     185.000 zł  na  zarządzanie  kryzysowe.

 

§ 11.

1.Upoważnia  się  Burmistrza  do  zaciągania  kredytów  i  pożyczek  na:

   1)  pokrycie  występującego  w  ciągu  roku   przejściowego  deficytu  budżetu  jednostki    

      samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

    1) dokonywania  innych zmian w planie wydatków  niż określone w art. 257 ustawy o 

        finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami, to jest do:

      - zmiany  planu  wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   

        polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, z wyłączeniem    

        przeniesień  tych wydatków  między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na

        wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  nie  ulegnie  zmianie,

    2) przekazania  uprawnień  innym  jednostkom  organizacyjnym jednostki samorządu

        terytorialnego    do  zaciągania  zobowiązań z  tytułu  umów, których  realizacja  w  roku 

        budżetowym i następnych  jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  

        jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.     

    3) lokowania  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  bankowych  w  innych 

         bankach  niż  bank   prowadzący  obsługę  budżetu  miasta.

 

§ 12.

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi.

 

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1  stycznia  2012  roku  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Warmińsko – Mazurskiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego. 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2012 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1237
11 stycznia 2012 09:46 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_xvi_108_2011.rar] do dokumentu.
11 stycznia 2012 09:43 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.