Uchwały Rady

Uchwała nr III/20/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: powołania Komisji Doraźnej

Uchwała nr III/20/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Doraźnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz. Urzęd. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 52, poz. 734), zm. uchwałą nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 81, poz. 11164), oraz uchwałą nr XXXI/49/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Dz. Urzęd. Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Nr 63, poz. 917), Rada Miejska w Giżycku uchwala,
co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Doraźną w celu opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Giżycka.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Ryszard Błoszko,
2. Zdzisław Gagajek,
3. Bogdan Górski,
4. Wojciech Ratkiewicz,
5. Edward Żelasko.

§ 3. Wyznacza się termin na zrealizowanie zadania do 28 lutego 2007r.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą zaakceptowania przygotowanego projektu zmian do Statutu Miasta Giżycka, poprzez przyjęcie przez Radę Miejską w Giżycku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 946
26 stycznia 2007 11:58 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu