Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/94/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi

Uchwała nr XXV/94/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie rozpatrzenia skargi.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Rada Miejska
w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Ryszarda Błoszko na sposób wykonania przez Burmistrza Miasta Giżycka uchwał Rady Miejskiej w Giżycku:
- nr XIII/97/03 z dnia 30 października 2003r. w sprawie dzierżawy terenu,
- nr XIV/111/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie dzierżawy terenu,
- nr XIV/112/03 z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie dzierżawy terenu,
i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uznaje się skargę za bezzasadną.

Uzasadnienie
I. Realizacja uchwały nr XIII/97/03 w sprawie dzierżawy nieruchomości w obrębie Grajwo gm. Giżycko działka nr 149/3 o powierzchni 12,05 ha.
Rada Miejska podejmując uchwałę o dzierżawie terenu z przeznaczeniem na urządzenie pasa startowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstającego lądowiska, przesądziła, że jedynym dzierżawcą działki może być użytkownik lądowiska.
W tym stanie Burmistrz Miasta wykonując uchwałę zaproponowała zawarcie umowy dzierżawy firmie „ARNA” Sp. z o.o. w Warszawie.
Warunki umowy zostały określone w drodze negocjacji.
Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązujące w chwili zawarcia umowy, nie przewidywały szczególnych rozwiązań związanych z dzierżawą.
Przy takiej umowie stosowane były przepisy Kodeksu cywilnego.
Nie ma podstaw prawnych do wydawania przez Burmistrza zarządzeń
o wysokości czynszu najmu lub dzierżawy majątku komunalnego.
Wcześniej wydawane zarządzenia były jedynie wytycznymi dla pracowników Urzędu do negocjacji stawek czynszu.
Wysokość czynszu dzierżawnego w umowie ARNA Sp. z o.o. w Warszawie została ustalona w drodze negocjacji w kwocie 5.000,00 zł rocznie uwzględniając:
- położenie terenu poza miastem przy oczyszczalni ścieków,
- konieczność rekultywacji znajdujących się na dzierżawionym terenie lagun osadowych oczyszczalni, na koszt dzierżawcy,
- przeznaczenie terenu na pas startowy pod rygorem rozwiązania umowy,
- promocja miasta i rozwój usług.

Umowa dzierżawy zawiera klauzulę waloryzacji czynszu o wskaźnik inflacji.
Nie można porównać stawek czynszowych na inne dzierżawione przez Miasto tereny, gdyż dotychczas nie była wydzierżawiana nieruchomość poza granicami Miasta
z przeznaczeniem na pas startowy.
Zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz jednoosobowo negocjuje warunki umowy dzierżawy, a tym samym nie sporządza się oddzielnego protokołu.
Potwierdzeniem negocjacji jest zawarta umowa.
Przejście własności nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na rzecz Miasta nastąpiło w drodze komunalizacji i nie było niczym warunkowane.
Zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości nie ma wpływu na decyzję komunalizacyjną.
Postępowanie Burmistrza przy realizacji uchwały było zgodne z prawem.

II. Realizacja uchwały nr XIV/111/03 z dnia 28.11.2003r. w sprawie dzierżawy terenu przy ul. Warszawskiej, działka nr 734.
Przedstawiając projekt uchwały o wydzierżawienie nieruchomości Burmistrz nie mogła mieć na uwadze konkretnych osób.
Przedmiotem dzierżawy była nieruchomość niezabudowana położona w atrakcyjnej części Miasta.
Przedkładając projekt uchwały Burmistrz przedstawiła wstępną koncepcję zagospodarowania działki.
Aby nie zamykać drogi dla innych koncepcji, w uchwale użyto zwrotu „ w zakresie określonym koncepcją zagospodarowania z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowego oraz parkingu ogólnodostępnego”.
W przypadku, gdyby Rada chciała przyjąć konkretne rozwiązanie architektoniczne, uchwała powinna zawierać zwrot – „ zgodnie z koncepcja zagospodarowania stanowiącą załącznik do uchwały”.
Wydane w dniu 24.02.2004r. na wniosek Państwa Szymańskich warunki zabudowy przedmiotowej działki zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie rodziły praw do terenu.

W świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Komisje Rady nie mają prawa podejmowania wiążących Burmistrza opinii lub wniosków.
Jedynie uchwała Rady jest wiążąca dla Burmistrza.
Ogłaszając w dniu 17.06.2004r. przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości zawierający warunek wybudowania budynku użytkowego oraz parkingu ogólnodostępnego, Burmistrz prawidłowo realizowała uchwałę Rady.

III. Realizacja uchwały nr XIV/112/03 w sprawie dzierżawy nieruchomości przy ul. Warszawskiej, nr działki 668/6.
Rada Miejska zezwoliła na wydzierżawienie na okres 10 lat tj. do dnia
31 grudnia 2013r. nieruchomość niezabudowaną przy ul. Warszawskiej o pow. 556 m2
z przeznaczeniem na urządzenie parkingu ogólnodostępnego.


Przed wydzierżawieniem nieruchomości nie sporządzono odrębnego wykazu,
o którym mowa w art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż taki wykaz obejmujący przedmiotową nieruchomość został sporządzony i podany do publicznej wiadomości w roku 1999, po podjęciu uchwały o zbyciu nieruchomości.
Celem sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonym między innymi do sprzedaży lub oddania w dzierżawę i podania do publicznej wiadomości jest umożliwienie osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, skorzystania z pierwszeństwa w ich nabyciu.
Brak odrębnego obwieszczenia przy zawieraniu umowy dzierżawy nie pozbawiło uprawnionych osób przyznanego prawa.
Dodatkowo wywieszono obwieszczenie w sierpniu 2004r.
Nikt nie zgłosił swoich praw do nieruchomości.
Uchwała Rady zawiera dwa terminy dzierżawy „ 10 lat” i do dnia 31.12.2013r.”
Burmistrz uznała, że umowa nie może trwać dłużej niż 10 lat i nie dłużej niż do 31.12.2013r. w zależności, który termin nastąpi wcześniej.
Umowę zawarto w trybie bezprzetargowym, gdyż jedynym oferentem na urządzenie
i nieodpłatne prowadzenie parkingu ogólnodostępnego, mógł być tylko użytkownik sąsiedniej działki.
Nielogicznym byłoby przyjęcie, że zainteresowanym taką formą prowadzenia parkingu mogłaby być jakakolwiek inna osoba.
Fakt, że podpisano umowę dzierżawy przed datą zbycia sąsiedniej działki nie ma znaczenia gdyż z wyżej wskazanych przesłanek, umowa dzierżawy mogła funkcjonować jedynie razem z umowa sprzedaży sąsiedniej nieruchomości.
Należy podkreślić, że sąsiednia działka nie była własnością Miasta.

Reasumując należy podkreślić, że zarzuty zawarte w skardze nie maja potwierdzenia.
Wykonanie wymienionych w skardze uchwał przez Burmistrza Miasta pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości jest prawidłowa.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Andrzej KralkowskiRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 964
03 grudnia 2004 11:41 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
03 grudnia 2004 11:41 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu