Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/134/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Uchwała nr XXXVII/134/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 60, poz. 369; z 2000r. Nr 22, poz. 272; z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 7, poz. 78; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005r. Nr 85, poz. 729) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do uchwały nr XLVII/28/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wprowadza się następujące zmiany:
1. §26 otrzymuje brzmienie:
1. Osoby będące posiadaczami (właścicielami lub opiekunami) psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi, a w szczególności nie pozostawiania zwierząt bez dozoru.
2. Posiadacze psów zobowiązani są do:
- niezwłocznego zgłoszenia zwierząt do ewidencji podatkowej, oznakowania i opłacania podatków oraz informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku;
- zaszczepienia zwierząt przeciwko wściekliźnie;
- okazania na żądanie miejskich służb porządkowych dowodów opłacania podatku oraz zaświadczeń o szczepieniu;
- niezwłocznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych – ogólnodostępnych (chodniki, ulice, parki, klatki schodowe, itp.).

2. Po §26 dodaje się §26´ w brzmieniu następującym:
1. W celu przeciwdziałaniu zagrożeniom powodowanym przez bezdomne
zwierzęta oraz mając na względzie skuteczną walkę z bezdomnością
zwierząt wprowadza się obowiązek trwałego oznakowania psów.
2 Przez trwałe oznakowanie zwierzęcia rozumie się czynności wykonane przez lekarza weterynarii, polegające na wszczepieniu zwierzęciu pod skórę metodą iniekcji elektronicznego identyfikatora, odpowiadającego europejskim normom ISO 11784, ISO 11785.
3 Posiadacz psa zobowiązany jest do dokonania trwałego oznakowania o którym mowa w ust. 2 w terminie 30 dni od daty nabycia i zgłoszenia tego faktu do gminnej ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski.
4. W przypadku szczeniąt obowiązek, o którym mowa w ust. 3 powstaje
po ukończeniu przez zwierzę 12 tygodnia życia.
5. Ewidencja psów z terenu Giżycka prowadzona jest w formie informatycznej.
6. Ewidencja zawiera następujące dane:
a) numer ewidencyjny,
b) data rejestracji,
c) cechy charakterystyczne psa (płeć, rasa, maść),
d) numer identyfikacyjny,
e) dane dot. posiadacza psa.
7. W przypadku nabycia, zbycia, zmiany posiadacza psa, który posiada trwałe oznakowanie posiadacz zwierzęta zobowiązany jest zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Giżycku w celu aktualizacji gminnej ewidencji.
8. Znakowanie psów, polegające na wszczepieniu elektronicznych identyfikatorów
do końca 2006 roku wykonywane jest na koszt budżetu miasta, w terminach
i miejscach wskazanych przez Urząd Miejski w Giżycku.
9. Obowiązek oznakowania psów w sposób określony w ust. 2 nie dotyczy posiadaczy,
którzy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały mają oznakowane psy za pomocą
tatuażu. Osoby te zobowiązane są zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Giżycku
w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. §27 otrzymuje następujące brzmienie:
1. Na tereny użytku publicznego (ogólnodostępne) psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem.
2. W częściach wspólnych nieruchomości (piwnicach, klatkach schodowych, strychach, itp.) posiadacz psa zobowiązany jest do prowadzenia zwierząt wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
3. Zwierzęta będące bez dozoru podlegają schwytaniu i umieszczeniu w schronisku dla bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt.
4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej możliwe jest wyłącznie na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
5. Zabrania się przetrzymywania zwierząt w częściach wspólnych budynków wielolokalowych, jak również na balkonach, garażach oraz składach przynależnych do lokali mieszkalnych.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny plaż, placów zabaw, piaskownic, do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, szpitali, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których właściciele wprowadzili wyraźny zakaz.
7. Utrzymywanie zwierząt (hodowla) w ilościach mogących stanowić uciążliwość dla ludzi lub pogarszać lokalnie istniejący stan sanitarny, wymaga zgody zarządcy lub właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, bezpośrednio graniczących.
8. Zarządcy nieruchomości mają obowiązek ewidencjonowania i zgłaszania właścicieli psów mieszkających w administrowanych zasobach. Zgłoszenie zawierające dane o posiadaczu psa oraz ilości posiadanych psów należy kierować do Urzędu Miejskiego w Giżycku w cyklach półrocznych do 31 marca oraz 30 września każdego roku.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.Wiceprzewodnicząca
/-/
Halina Karpienia

 

Do pobrania w  załączniku:
Uchwała nr XLVII/28/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2002r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2005
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2010 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2337
10 stycznia 2006 15:41 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
25 lutego 2010 14:18 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
25 lutego 2010 14:17 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.