Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/136/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIX / 43 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej ustalania trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

Uchwała nr XXXVII/136/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie zmiany uchwały nr XXIX / 43 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej ustalania
trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 , Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1996, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005 r. Nr 10,
poz. 71, Nr 167, poz. 1397 ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :


§ 1. W uchwale nr XXIX / 43 / 05 z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej ustalania trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
- zmienia się treść § 4.1. , który otrzymuje brzmienie :
- ,, Ustala się pieniężną nagrodę Dyrektora , której wysokość kształtuje się od 75 % do
100 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra i przygotowanie pedagogiczne . ,,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2006 r.


Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2006 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1077
10 stycznia 2006 15:46 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu