Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Uchwała nr XXXVII/139/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.

w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom
oraz działaczom sportowym.

Na podstawie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889, Nr 102 poz. 1115, Dz. U. z 2002 r. Nr 4 poz. 31, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 93 poz. 820, Nr 130 poz. 1112, Nr 207 poz. 1752; Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966; Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808; Dz. U. z 2005 r. Nr 85 poz. 726, Nr 155 poz. 1298); art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1297) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 58, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441) Rada Miejska, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Burmistrz Miasta Giżycka może ustanawiać i przyznawać nagrody lub wyróżnienia indywidualne albo zbiorowe.
2. Nagrody lub wyróżnienia mogą otrzymać mieszkańcy Giżycka oraz osoby reprezentujące barwy Giżycka.

§ 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:
radnych, klubów lub związków sportowych, szkół.

§ 3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:
1. dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub wyróżnienia albo nazwę
podmiotu i jego adres,
2. informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje
o osiągnięciu, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane,
3.uzasadnienie wniosku, zawierające wskazanie charakteru działalności lub osiągnięcia oraz jego znaczenie dla sportu.

§ 4. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród lub wyróżnień składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1)złożenia po terminie,
2)cofnięcia przez wnioskodawcę,
3)rezygnacji kandydata,
4)braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie


§ 5. 1. Wyróżnieniami dla zawodników przyznawanymi za osiąganie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom
i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników są plakietki, puchary, dyplomy
oraz drobne upominki rzeczowe.
2. Wyróżnienia mogą być przyznane w kategorii seniorów i juniorów.

§ 6. 1. Nagrody finansowe za osiągnięcia wysokich wyników sportowych mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów oraz trenerom i działaczom.
2. Nagroda finansowa nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 30% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości nagrody określonej w ust. 2.

§ 7. Nagrody i wyróżnienia finansowane są ze środków budżetu Miasta.

§ 8. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 stycznia 2006 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1932
11 stycznia 2006 15:09 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu