Uchwały Rady

Uchwała nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr IV/25/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Giżycko.


Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142,poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128.), art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. nr 97 z 2006r. poz. 674) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2007 regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§3. Traci moc chwała nr XXXVII/135/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian Lemecha

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 942
26 stycznia 2007 12:40 (Administrator) - Dodano załącznik
26 stycznia 2007 12:30 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu