Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/133/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXVII/133/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku
z późn. zm./ oraz w oparciu o art. 13, art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm./ Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/67/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 czerwca
2005 r. zmienia się załącznik graficzny, któremu nadaje się formę określoną załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2006 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1004
10 stycznia 2006 15:40 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu