Uchwały Rady

Uchwała nr XXIII/62/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 września 2004r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 o zabezpieczeniu przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco”.

Uchwała nr XXIII/62/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 3 września 2004r.

w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 o zabezpieczeniu przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „in blanco”, zmienionej uchwałą nr XI/65/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r. , kwotę 830.000 zł ( słownie : osiemset trzydzieści tysięcy złotych), zastępuje się kwotą 980.000 zł ( słownie : dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2004 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 646
07 września 2004 11:39 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
07 września 2004 11:03 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu