Uchwały Rady

Uchwała nr III/18/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: koncepcji usytuowania obiektów oraz ustalenia programu użytkowego poszczególnych obiektów na obszarze Twierdzy Boyen w Giżycku

Uchwała nr III/18/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2006r.


w sprawie: koncepcji usytuowania obiektów oraz ustalenia programu użytkowego
poszczególnych obiektów na obszarze Twierdzy Boyen w Giżycku.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.Zatwierdza się Projekt koncepcyjny usytuowania obiektów oraz ustalenia programu użytkowego poszczególnych obiektów na obszarze Twierdzy Boyen w Giżycku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/
dr Marian LemechaRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 896
26 stycznia 2007 11:44 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu