Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/91/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005

Uchwała nr XXV/91/04
Rady Miejskiej w Giżycku
Z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów
Alkoholowych na rok 2005.Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U.z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r., stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 662
03 grudnia 2004 11:07 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
03 grudnia 2004 11:07 (Administrator) - Zmieniono opis załącznika
03 grudnia 2004 11:06 (Administrator) - Dodano załącznik