Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/132/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały nr IX/37/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zasad przewozów miejską komunikacją masową

Uchwała nr XXXVII/132/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r

w sprawie: zmiany uchwały nr IX/37/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
23 maja 2003r w sprawie zasad przewozów miejską komunikacją masową


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, Dz.U. z 2002r Nr 144, poz. 1204, z 2003r Nr 137, poz. 1302, z 2004r Nr 96 poz. 959, Nr 210, poz. 2135) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 162, poz. 1568, z 2004r nr 116 poz. 1203, z 2005r nr 172, poz. 1441) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/37/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zasad przewozów miejską komunikacją masową zmienia się załącznik do uchwały, określający ceny biletów za przewóz masową komunikacją miejską w Giżycku, który otrzymuje brzmienie:
CENY BILETÓW ZA PRZEWÓZ
MASOWĄ KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W GIŻYCKU
I. Ceny biletów za jednorazowe przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej:
a) za przewóz 1 osoby - 2,00zł
b) za przewóz 1 osoby uprawnionej do korzystania z opłaty ulgowej- 1,00zł
II. Ceny biletów miesięcznych:
a) bilet normalny - 80,00zł
b) bilet ulgowy - 40,00zł
III. Cena biletu jednorazowego za przewóz zwierząt (psów, kotów) lub bagażu o rozmiarach przekraczających wymiar 50cm x 50cm x 70cm:
1 bilet - 1,00zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po jej wejściu w życie.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2006 15:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 929
10 stycznia 2006 15:39 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu