Uchwały Rady

Uchwała nr X/50/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/77/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 listopada 2000r dotyczącej ustalenia zasad odpłatności oraz wysokości opłat za przedszkola miejskie


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty ( Tj. Dz.U.Nr 67, poz. 329 z 1996r. z późn. zm. ) rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale nr XXXVIII/30/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności oraz wysokości opłat za przedszkola miejskie wprowadza się w załączniku nr 1 do uchwały zmianę § 1 polegająca na zastąpieniu kwoty „121,- zł” kwotą „80,- zł”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2003 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 727
31 sierpnia 2004 11:22 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 10:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu