Uchwały Rady

Uchwała nr X/53/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U., tekst jednolity z 2003 r. nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1.
Utworzyć środki specjalne:
1) w R. 80114 - przy Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli.
2) w R. 80110 - przy Gimnazjum Nr 1,
- przy Gimnazjum Nr 2.
3) w R. 80101 - przy Zespole Szkół Nr 1,
- przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- przy Szkole Podstawowej Nr 6,
- przy Szkole Podstawowej Nr 7.
4) w R. 85401 - przy Zespole Szkół Nr 1,
- przy Szkole Podstawowej Nr 4,
- przy Szkole Podstawowej Nr 6,
- przy Szkole Podstawowej Nr 7,
- przy Gimnazjum Nr 1,
- przy Gimnazjum Nr 2.
5) w R. 85404 - przy Przedszkolu Miejskim Nr 1,
- przy Przedszkolu Miejskim Nr 4.

§ 2.
R. 80114

1) Dochody środka specjalnego pochodzą z:
a) – obsługi grupowego ubezpieczenia (prowizja),
b) – odsetek bankowych,
c) – wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego.
2)Rozchody środka specjalnego przeznacza się na:
a) – bieżące wydatki rzeczowe ( materiały , wyposażenie, usługi remontowe, pozostałe usługi),
b) – zakupy inwestycyjne,
§ 3.
R. 80110, R. 80101
1) Dochody środków specjalnych pochodzą z :
a) - najmów pomieszczeń,
b) - wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
c) -odsetek bankowych,
d) - innych dochodów ( wpłaty fundacji i stowarzyszeń).
2) Rozchody środków specjalnych przeznacza się na:
a) - bieżące wydatki rzeczowe ( materiały, wyposażenie, energia, usługi remontowe,
pozostałe usługi),
b) - zakupy inwestycyjne,
c) - organizację konkursów i innych zadań wspólnych.


§ 4.
R. 85401

1) Dochodami środków specjalnych są:
a) - wpłaty za posiłki w stołówkach szkolnych,
b) - wpłaty na pokrycie kosztów rzeczowych.
2)Rozchodami środków specjalnych są :
a) - wydatki na pokrycie zakupu surowców zużytych do przygotowania posiłków,
c) - bieżące wydatki rzeczowe (materiały, sprzęt, środki czystości, energia, usługi
naprawcze, pozostałe usługi).


§ 5.

R. 85404

1) Dochody środków specjalnych pochodzą z :
a) – wpłat za żywienie dzieci w przedszkolach,
b) – najmów pomieszczeń,
c) – wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
d) – odsetek bankowych,
e) – innych dochodów ( wpłaty fundacji i stowarzyszeń).
3) Rozchody środków specjalnych przeznacza się na :
a) - pokrycie wydatków związanych z zakupem surowców do przygotowania posiłków,
b) - bieżące wydatki rzeczowe ( materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, naprawy, pozostałe usługi),
c) - zakupy inwestycyjne,
d) - organizację konkursów i zadań wspólnych.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 7.

Tracą moc uchwały w sprawie środków specjalnych w jednostkach budżetowych:
- Uchwała nr V/2/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 stycznia 1999 roku,
- Uchwała nr IX/42/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 kwietnia 1999 roku,
- Uchwała nr XV/90/99 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 1999 roku,
- Uchwała nr XXXI/4/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 stycznia 2001 roku,
- Uchwała nr XXXIV/28/01 Rady Miejskie w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2001 roku,
- Uchwała nr XXXIV/29/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2001 roku,
- Uchwała nr XXXIV/30/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 26 kwietnia 2001roku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej Kralkowski


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 10:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 653
31 sierpnia 2004 12:46 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 10:46 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu