Uchwały Rady

Uchwała nr II/15/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr II/ 15/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 4 pkt. 1 oraz art. 20 ustawy
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz
§ 3 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :


§ 1. Burmistrzowi Miasta, Pani Jolancie Piotrowskiej ustala się następujące wynagrodzenie miesięczne:
- zasadnicze w kwocie – 4.960 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie - 1.950 zł
- dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2.Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Giżycka, z wyłączeniem czynności związanych z ustaleniem jego wynagrodzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą
od dnia 4 grudnia 2006 r.Przewodniczący
/-/
dr Marian Lemecha

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2007 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 929
26 stycznia 2007 10:54 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu