Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/90/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej

Uchwała nr XXV/90/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn. zm. )
oraz w oparciu o art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1.Ustanowić służebność gruntową przejazdu, przechodu, budowy oraz eksploatacji przyłączy na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 261/7, 261/8, 261/9, 261/10 opisanych w KW 16709 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek: nr 261/6 opisanej w KW16740, nr 261/5 opisanej w KW 16222, nr 261/4 opisanej w KW 16772 i nr 261/3 opisanej w KW 16771.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 625
03 grudnia 2004 11:02 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu