Uchwały Rady

Uchwała nr X/55/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 czerwca 2003r w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/2/98 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 lutego 1998r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 34 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r. z późn. zm. ) Rada Miejska
w Giżycku uchwala, co następuje :

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XKVI/2/98 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia
20 lutego 1998r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w punkcie 12 skreśla się budynek położony przy ul. Kościuszki 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Andrzej KralkowskiRejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2004 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 730
31 sierpnia 2004 12:50 (Administrator) - Zmieniono nazwę dokumentu
09 kwietnia 2004 10:55 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu