Uchwały Rady

Uchwała nr III/16/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok

Uchwała nr III/16/06
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 15 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r Nr 249,poz.2104)
Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2006 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/143/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2006 poprzez:
1. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 140.455 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.316.000 zł, zgodnie z
załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zmianę planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1
4. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały wydatki inwestycyjne gminy na 2006 rok po zmianach wynoszą 14.169.848 zł.
5. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust.1 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) przedstawia załącznik nr 7.

§ 2.
1. Uchwala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo –
wychowawczych w wysokości 1.212.890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Uchwala się plan przychodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 :
a)zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.841.970 zł, wydatki w wysokości 1.879.029 zł,
b)rachunku dochodów własnych: przychody w wysokości 752.369 zł, wydatki w wysokości
758.307 zł.

§ 3.
Budżet Miasta Giżycka na rok 2006 po zmianach wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych - 56.566.509 zł
Plan wydatków budżetowych - 65.243.185 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8.676.676 zł są:
- kredyty i pożyczki 7.198.676 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.478.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Prognozę kwoty długu gminy przedstawia załącznik nr 6.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
Przewodniczący
/-/
Dr Marian Lemecha


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2007 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 823
31 stycznia 2007 09:50 (Administrator) - Dodano załącznik
31 stycznia 2007 09:45 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu