Uchwały Rady

Uchwała nr XXV/93/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała nr XXV/93/04
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków.


Na podstawie art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U z 2004r. Nr 96, poz. 959,
Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

§1. 1. Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa
domowe z terenu miasta Giżycko w kwocie 0,53zł (netto) na okres od 01.01.2005r.
do 31.12.2005r.
2. Dopłata o której mowa w punkcie 1 przekazywana będzie w okresach miesięcznych
na podstawie faktury wystawionej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku w oparciu o rzeczywistą ilość odebranych ścieków z gospodarstw domowych.

§ 2.Uchyla się uchwałę nr L/48/98 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 czerwca 1998r. w sprawie ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Andrzej Kralkowski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2004 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 734
03 grudnia 2004 11:39 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu