Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/135/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko

Uchwała nr XXXVII/135/05
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 30 grudnia 2005r.


w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miejska Giżycko.


Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1996, Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku Nr 96, poz. 959, Nr 179,poz 1845 oraz z 2005 roku Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok 2006 regulamin określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko, dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/48/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2006 r.

Wiceprzewodnicząca

Halina Karpienia


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2006 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 984
10 stycznia 2006 15:45 (Administrator) - Dodano załącznik
10 stycznia 2006 15:42 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu