Uchwały Rady

Uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała nr XV/105/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 listopada 2011 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów zmienia się § 1 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

1. Roczna stawka opłaty od posiadania każdego psa wynosi 44,00 zł 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXV/76/08 z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/92/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1619
02 grudnia 2011 15:04 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2011 14:48 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.