Uchwały Rady

Uchwała nr XV/104/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: opłaty miejscowej

Uchwała traci moc na podstawie Uchwały nr XVI/112/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 listopada 2015 r.

Uchwała nr  XV/104/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 listopada 2011 roku

 

w sprawie opłaty miejscowej 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 

     § 1. Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł za każdy dzień pobytu od jednej osoby. 

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Giżycku, miejscowości określonej uchwałą Nr XXII/37/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 

§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

1. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej dokonujące zameldowań i rejestracji osób przybywających do hotelu, domu wypoczynkowego, ośrodka wypoczynkowego, motelu, pensjonatu, pokoju gościnnego, schroniska, campingu, na strzeżone pole biwakowe albo innego podobnego zakładu w celach określonych w § 2. 

2. Dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego. 

3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych kwot na rachunek budżetu miasta. 

4. Inkasenci, o których mowa w ust. 1 rozliczenia z pobranej opłaty miejscowej i odprowadzenia wpływów tej opłaty do budżetu miasta dokonują w terminach nie dłuższych niż: 

1) za I i II kwartał w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego kwartału, 

2) za miesiąc lipiec, sierpień wrzesień w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca, w którym opłata miejscowa została pobrana przez inkasenta, 

3) Za IV kwartał w ostatnim dniu roboczym tego kwartału. 

5. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie w ciągu 30 dni po odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta zainkasowanych kwot opłaty miejscowej. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXXV/79/09 z dnia 30 listopada 2009 roku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

                                                                                                                            

                                                                                                                                             Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1537
15 grudnia 2015 12:36 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2011 15:04 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2011 14:47 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.