Uchwały Rady

Uchwała nr XV/103/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XV/103/11
Rady  Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.5 ust. 1, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości: 

1. od gruntów: 

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,61zł , z wyjątkiem: 

a) zajętych pod obiekty hotelarskie, kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu od 1m2 powierzchni - 0,49 zł 

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,00 zł 

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,18 zł 

2. od budynków lub ich części: 

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,54 zł 

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,67 zł, z wyjątkiem: 

a) zajętych na hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe oraz inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu od 1m2 powierzchni - 15,91 zł 

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,83 zł 

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,11 zł 

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,98 zł , z wyjątkiem: 

a) zajętych na placówki opiekuńczo - wychowawcze od 1m2 powierzchni użytkowej - 2,49 zł 

3. od budowli: od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy - 2% 

§ 2. 1. Stawki określone w § 1 ust.1 pkt 1 lit.a) oraz ust. 2 pkt 2 lit. a) stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje na warunkach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ((Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.). Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podatku od nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) a stawką określoną w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz różnica pomiędzy stawką, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit.a), a stawką określoną w § 1 ust. 2 pkt 2. 

2. Stawki określone w § 1 ust.1 pkt 1 lit.a) oraz ust. 2 pkt 2 lit. a) stosuje się, gdy kwota pomocy udzielona przedsiębiorcy w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat kalendarzowych poprzedzających udzielenie tej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego nie przekracza 100 tys. euro. 

3. Stawki podatku od nieruchomości, o których mowa w w § 1 ust.1 pkt 1 lit.a) oraz ust. 2 pkt 2 lit. a) nie mają zastosowanie do sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006). 

4. Podatnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Miasta Giżycka w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego: 

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311), 

c) informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

5. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do stosowania stawek podatku od nieruchomości określonych w § 1 ust.1 pkt 1 lit.a) oraz ust. 2 pkt 2 lit. a) od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXV/73/08 z dnia 13 listopada 2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012r. 

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2020
02 grudnia 2011 15:04 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2011 14:46 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.