Uchwały Rady

Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała  nr  XV/100/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 17 listopada  2011 roku

 

w sprawie: zmiany  budżetu  miasta na  2011 rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku  o finansach  publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  Miasta  Giżycka  na  2011  rok  uchwalonym  Uchwałą  nr V/16/10  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka  na  2011  rok   poprzez:

  1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków  budżetowych  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  niniejszej uchwały.
  2. Wydatki majątkowe gminy na 2011 rok po zmianach wynoszą: 19.670.667 zł, w tym: wydatki inwestycyjne  15.687.267  zł – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik Nr  3.
  4. Przychody  i  rozchody  budżetu  w  2011 roku przedstawia załącznik  Nr 4.

 

§ 2.

Budżet  Miasta  Giżycka  na  rok  2011 po  zmianach  wynosi:

1. Plan  dochodów budżetowych                         -   79.297.204zł

    Plan wydatków budżetowych                          -   88.344.504 zł.

2. Źródłami  pokrycia  deficytu  budżetowego  w  wysokości  9.047.300 zł są:

-     kredyty  i pożyczki                                    -       7.000.000 zł

-          wolne  środki  wynikające  z  rozliczenia 

           kredytów i pożyczek z lat ubiegłych        -       2.047.300 zł.

  

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega  publikacji.

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata  Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.11.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2011 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1180
02 grudnia 2011 15:05 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2011 14:41 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_xv_100_2011.doc] do dokumentu.
02 grudnia 2011 14:40 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.