Uchwały Rady

Uchwała nr XVI/119/07 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Uchwała nr XVI/119/07
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami); art.70a ust.1 i 2a, art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami); §6ust.2 i §7 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430), po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, uchwala się co następuje:

§1.Ustala się na 2008 r. plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.
Plan dofinansowania stanowi załącznik do uchwały.

§2. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi w 2008r. 1800zł.

§3. Ustala się na 2008r. specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane:
1. Specjalności:
a) pozwalające na zdobycie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu;
b) zdobycie kwalifikacji pozwalających na poszerzenie oferty edukacyjnej;
c) zdobycie kwalifikacji do pełnienia w szkole funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa;
d) pozwalające na pogłębianie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli;
e) pozwalające na uzupełnienie braków kadrowych w szkołach i przedszkolach min. języki obce;
f) związane z profilaktyką uzależnień;
g) pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych ze zjawiskiem przemocy wśród dzieci i młodzieży – budowanie programów zaradczych;
h) pozwalające na zdobycie umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie.
2. Formy kształcenia:
a) studia wyższe - studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego (licencjata, magistra);
b) studia doktoranckie;
c) studia podyplomowe;
d) kursy kwalifikacyjne.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ dr Marian Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2008 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1363
04 maja 2016 12:24 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2008 09:37 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu