Uchwały Rady

Uchwała nr XIV/99/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 października 2011 roku w sprawie: obciążenia nieruchomości służebnością gruntową

Uchwała nr XIV/99/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 października 2011r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w oparciu o art. 14 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne ustanowienie służebności gruntowej polegającej na umieszczeniu na nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Giżycka, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 986/2, urządzeń służących odprowadzaniu wód opadowych z nieruchomości położonej w obrębie 2 miasta Giżycka, oznaczonej nr geod. działki 987/1, na rzecz właściciela tej nieruchomości – Skarbu Państwa.

 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XIII/88/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011r.  w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady
/-/
Jerzy Kunda

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.10.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2011 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1147
25 października 2011 10:51 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.