Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała nr XIII/81/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1)   posiadać zezwolenie właściwego starosty na zbieranie i transport odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach;

2)   posiadać zaplecze techniczno biurowe;

3)   posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;

4)   posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie;

5)   posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej;

6)   posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie;

7)   posiadać odpowiednie urządzenia, kontenery, pojemniki, worki na odpady, które winny być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy;

8)   posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami, szczególnie o których mowa w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

9)   posiadać zawartą umowę lub inny dokument potwierdzający możliwość oddawania odpadów na składowisko odpadów o uregulowanym stanie formalnoprawnym.

                                                                      

§ 2


Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 

1)   posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi;

2)   posiadać sprzęt transportowy (pojazdy asenizacyjne), który:

- spełnia wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów;

- spełnia wymogi określone dla pojazdów asenizacyjnych, szczególnie z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;

3) posiadać zawartą umowę z właścicielem stacji zlewnej na wprowadzenie nieczystości ciekłych;

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami, szczególnie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

§ 3

 

  1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie bądź aktualizację zezwolenia, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w niniejszej uchwale oraz obowiązujących przepisach zobowiązany jest wraz z wnioskiem skierowanym do Burmistrza Miasta o udzielenie lub aktualizacje zezwolenia złożyć odpowiednie dokumenty.
  2. Wniosek powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta może:

1)   wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem z uwzględnieniem zapisów obowiązującego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Giżycka oraz gminnego planu gospodarki odpadami.

2)   dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem z uwzględnieniem zapisów obowiązującego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Giżycka oraz gminnego planu gospodarki odpadami.

 

§ 4

 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.


§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 984
20 października 2011 13:12 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.