Uchwały Rady

Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

Uchwała nr XIII/80/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 22 września 2011 roku

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony nad bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:

a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane (urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia);

b) posiadać środek transportowy spełniający wymagania techniczne, przystosowany do transportu zwierząt (spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, zapewniający prowadzenie transportu w odpowiednich warunkach, a w szczególności:

- zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu (odpowiednia powierzchnia, ścianki działowe w przypadku transportu więcej niż jednego zwierzęcia);

- podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;

- środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;

- posiadać zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi;
- posiadać przegrodę rozgraniczającą miejsce dla zwierzęta od miejsc przeznaczonych dla ludzi, umożliwiającą obserwację zwierzęcia;

2)zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

3)posiadać doświadczenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, dysponować odpowiednio wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

4)posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed dostarczeniem do schroniska dla zwierząt, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz sanitarno-higieniczne.

5)wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 

§ 2

 

  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)      posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność;

2)      posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3)       miejsce prowadzenia działalności objętej wnioskiem powinno być szczelnie ogrodzone oraz spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno – higieniczne, określone w przepisach prawa, szczególnie z uwzględnieniem wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt;

4)      przedsiębiorca powinien spełniać wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt - posiadać decyzję powiatowego lekarza weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5)      obiekt przeznaczony na prowadzenie działalności objętej wnioskiem powinien spełniać wymagania sanitarno-higieniczne;

6)      zapewnić stałą opiekę weterynaryjną;

7)      dysponować wykwalifikowanym i przeszkolonym personelem w zakresie opieki nad zwierzętami;

8)      posiadać umowę z uprawnionym podmiotem na odbiór oraz utylizację zwłok zwierzęcych i ich części;

§ 3


1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

 

1)      posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność objęta wnioskiem;

2)      posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

3)      prowadzić ww. działalność w miejscu szczelnie ogrodzonym, które powinno spełniać wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne i techniczne zabezpieczające i gwarantujące bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno – higieniczne;

4)      posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;

5)      posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;

6)      posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania sanitarno-higieniczne.

  

§ 4

  1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie bądź aktualizację zezwolenia, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w niniejszej uchwale oraz obowiązujących przepisach zobowiązany jest wraz z wnioskiem skierowanym do Burmistrza Miasta o udzielenie lub aktualizacje zezwolenia złożyć odpowiednie dokumenty.
  2. Wniosek powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta może:

1)      wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem z uwzględnieniem zapisów obowiązującego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Giżycka oraz gminnego planu gospodarki odpadami.

2)      dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem z uwzględnieniem zapisów obowiązującego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Giżycka oraz gminnego planu gospodarki odpadami.

 

§ 5

 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.


§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.09.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 października 2011 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1152
20 października 2011 13:09 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
20 października 2011 13:09 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.