Uchwały Rady

Uchwała nr IX/38/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie

Uchwała IX/38/11

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w mienie

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz w oparciu o art. 18 i 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyposażyć Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku w nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Giżycka numerem geodezyjnym działki 1283 o powierzchni 0,1682 ha.

 

§ 2. Uchylić uchwałę nr XIX/37/04 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 20:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1164
02 maja 2011 20:47 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.