Uchwały Rady

Uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Uchwała nr IX/34/11
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 27 kwietnia 2011 roku
 

w sprawie zmiany uchwały zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.  15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ) Rada Miejska uchwala  co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008 r. o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą nr XXXIII/55/09 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r. oraz  uchwałą nr XLIV/78/10 Rady Miejskiej z dnia 9 września 2010 r., wprowadza się następujące zmiany :

1)      W § 2 ust.1 pkt.5 otrzymuje brzmienie :

„5. Zwolnień, o których mowa w pkt. 4 nie stosuje się do opłat za korzystanie z obiektów pływalni krytej, lodowiska oraz portu pasażerskiego EKOMARINA”.

2)      W § 2 ust.1 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu :

„6. Burmistrz Miasta na wniosek Dyrektora MOSiR może zwolnić częściowo lub całkowicie z opłat za korzystanie z portu pasażerskiego EKOMARINA jednostki organizacyjne przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizatorów lub uczestników zawodów sportowych lub innych imprez służących promocji miasta”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 20:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1155
02 maja 2011 20:20 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.