Uchwały Rady

Uchwała nr IX/33/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr IX/33/11

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia  27 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493; ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie miasta Giżycka uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.

 

§ 2

Uchwala się następujący tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu:

 

1. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 3, 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

a) Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społeczne w Giżycku,

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku,

c) Komendy Powiatowej Policji w Giżycku,

d) Straży Miejskiej w Giżycku,

e) Oświaty,

f) Służby zdrowia,

g) Kuratorów sądowych,

h)
Organizacji pozarządowych

W skład Zespołu mogą również wchodzić: prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek: 

a)      podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,

b)      Przewodniczącego Zespołu lub innego członka Zespołu,

c)      na wniosek członka Zespołu.

5. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2.

6. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

7. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.

8. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społeczne w Giżycku,  policji, oświaty, ochrony zdrowia.

9. W skład grup roboczych mogą również wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

10. Skład grupy roboczej ustalany jest przez Przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu z członkami Zespołu.

 

 

§ 3

Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:

  1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Burmistrzem a przedstawicielami podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  2. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
  • ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
  • zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
  • reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
  • tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.

3. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.

4. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

6. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.

7. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób,  w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

8. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.

9. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji określonych w ustawie zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych członkowie – zarówno Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grup roboczych – składają organowi powołującemu zespół - Burmistrzowi miasta oświadczenie o treści określonej w ustawie  - art. 9c ust.3.

10.  Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

                                                                                                                         Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 20:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1009
02 maja 2011 20:17 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.