Uchwały Rady

Uchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmiany statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Uchwała nr IX/30/11

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 kwietnia 2011 roku 

  

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r                      o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§1. W statucie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVII/103/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2006r. w sprawie statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku wprowadza się następujące zmiany:

1)      w §4 ust. 2:

a)      pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

Opracowywanie zbiorczych projektów planów finansowych w zakresie wydatków i dochodów obsługiwanych jednostek budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

b)      pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

      Udzielanie pomocy kierownikom jednostek przy opracowywaniu jednostkowych

      projektów planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków  budżetowych

      oraz dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku.

c)      pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

Prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek poprzez bieżącą, kompletną i systematyczną rejestrację operacji finansowych w urządzeniach księgowych,         w podziale na jednostki budżetowe, w ujęciu analitycznym i syntetycznym.

d)     w pkt 8 dodaje się litery h oraz i, w brzmieniu:

        h) Prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji niepublicznych szkół

            i przedszkoli.

         i) Prowadzenie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Giżycka, spraw

                     związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r.

                     o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz z rozporządzeń wykonawczych

                     do tej ustawy.       

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

                                                                                                                              Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 19:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1280
02 maja 2011 19:59 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.