Uchwały Rady

Uchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka

Uchwała nr IX/29/11

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Giżycka

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
/-/

Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.04.2011
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 maja 2011 19:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1290
02 maja 2011 19:54 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
02 maja 2011 19:50 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.