Uchwały Rady

Uchwała nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym

Uchwała nr  V/20/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  29 grudnia 2010 roku

 

 w sprawie:   stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym 

Na podstawie art. 18 ust.2,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się stypendia i nagrody sportowe Burmistrza Miasta Giżycka dla  sportowców, trenerów i działaczy sportowych, które są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu

§ 2. Stypendia mogą otrzymać zawodnicy, którzy:

1.  łącznie spełniają niżej wymienione kryteria:
a) są członkami stowarzyszeń ( klubów, sekcji) sportowych mających siedzibę i czynnie działających na terenie Giżycka,
b) posiadają licencję lub inny dokument wystawiony przez właściwy ogólnopolski związek sportowy uprawniający do udziału w zawodach,
c) uprawiają dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, prowadzonym przez właściwe ministerstwo,
d) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym opisanym w § 3,
e) podczas zwodów reprezentują barwy klubu, o którym mowa w pkt. a
f) są uczniami, słuchaczami szkoły policealnej lub studentami uczelni wyższej i w roku przyznawania stypendium nie ukończyli 24 roku życia

2. są osobami niepełnosprawnymi, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez członków Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego


§ 3. Do otrzymania stypendium uprawnieni są zawodnicy, którzy:
a) zajęli medalowe miejsce w zawodach organizowanych przez MKOl, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy,
b) zostali powołani przez właściwy ogólnopolski związek sportowy do reprezentacji kraju na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata lub Europy i nie otrzymują stypendium w okresie przygotowawczym z macierzystego związku sportowego,
c) w wyniku eliminacji ogólnokrajowych uzyskali kwalifikacje do udziału w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
d) występują w składach podstawowych drużyn piłki nożnej(18 zawodników), piłki siatkowej (12 zawodników) i piłki ręcznej (14 zawodników) biorących udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez właściwy ogólnopolski związek sportowy poczynając od IV ligi piłki nożnej i wyżej, oraz I i II ligi piłki siatkowej, ręcznej.

§ 4. Stypendia przyznawane są na wniosek klubu, w którym zrzeszony jest zawodnik względnie władz właściwego ogólnopolskiego związku sportowego. Wniosek składa się do Burmistrza Miasta. Wzór wniosku jest załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5.1.Ustala się następującą wysokość miesięcznego stypendium brutto dla jednego zawodnika, który:
1) zajął miejsce medalowe w zawodach organizowanych przez MKOl, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolski związek sportowy na:
a) Igrzyskach Olimpijskich - 1 000,00 PLN
b) Mistrzostwach Świata - 700,00 PLN
c) Mistrzostwach Europy - 500,00 PLN
d) Mistrzostwach Polski - 300,00 PLN
e) Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży - 250,00 PLN
2) występuje w składzie podstawowym, w zespołowych grach sportowych w:
a) IV lidze piłki nożnej i wyżej /nie więcej niż 18 zawodników/ - 150, 00 PLN
b) II lidze piłki siatkowej mężczyzn i wyżej /nie więcej niż 12 zawodników/ - 150,00 PLN
c) II lidze piłki ręcznej kobiet i wyżej /nie więcej niż 14 zawodniczek/ - 150,00 PLN
3) zakwalifikował się do zawodów wymienionych w § 3 pkt. b
w wysokości:
a) Igrzyska Olimpijskie – 500,00 PLN
b) Mistrzostwa Świata – 300,00 PLN
c) Mistrzostwa Europy - 250,00 PLN
4) zakwalifikował się do zawodów wymienionych w § 3 pkt. c
w wysokości 150, 00 PLN miesięcznie.
2. Stypendia określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 są przyznawane na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, a określone w ust. 1 pkt. 3 i 4 są przyznawane na okres od zakwalifikowania się do zawodów do czasu ich rozegrania.
3. Zawodnik może otrzymać stypendium na kolejne okresy.
4. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta.

§ 6. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana w przypadku:
a) zaniedbania przez zawodnika obowiązku realizacji procesu szkolenia,
b) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez właściwy związek sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.

§ 7. Stypendium sportowe cofa się zawodnikom, którzy:
a) zaprzestali uprawniania sportu lub dyscyplin sportowych, o których mowa
w § 2 i 3,
b) zostali dożywotnio zdyskwalifikowani przez władze właściwego związku sportowego,
c) przestali spełniać którekolwiek z kryteriów wymienionych w § 2 i 3.

§ 8. Czasowa niezdolność do udziału w przygotowaniach i uczestniczeniu
w zawodach potwierdzona orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarza sportowego nie pozbawia zawodnika prawa do otrzymania oraz wypłaty wcześniej przyznanego stypendium.

§ 9. Stypendia przyznane na mocy niniejszej uchwały wypłacane są zawodnikom za pośrednictwem właściwego stowarzyszenia sportowego ( klubu, sekcji) lub ogólnopolskiego związku sportowego. Sposób przekazania środków na stypendia, wskazanie ich wysokości dla poszczególnych zawodników, tryb, terminy i płatności oraz sposób dokumentowania sposobu ich wydatkowania określać będzie każdorazowo umowa.

§ 10. 1. Burmistrz Miasta Giżycka może ustanawiać i przyznawać nagrody  indywidualne albo zbiorowe.
2. Nagrody  mogą otrzymać mieszkańcy Giżycka oraz osoby reprezentujące barwy Giżycka.

§ 11. 1. Nagrody  przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych,  związków sportowych, klubów sportowych,  szkół.

2.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 12. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagród  składa się do dnia 31 stycznia każdego roku.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
a) złożenia po terminie,
b) cofnięcia przez wnioskodawcę,
c) rezygnacji kandydata,
d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie


§ 13. 1. Nagrody finansowe za osiągnięcia wysokich wyników sportowych mogą być przyznane zawodnikom  oraz trenerom i działaczom.
2. Nagroda finansowa nie może przekroczyć kwoty 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych można przyznać nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 30% przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny określoną przepisami międzynarodowymi, z tym że nagroda dla jednego zawodnika nie może przekraczać wysokości nagrody określonej w ust. 2.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 4382
12 stycznia 2011 14:53 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_v_20_10.doc] do dokumentu.
12 stycznia 2011 14:51 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
12 stycznia 2011 14:50 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.