Uchwały Rady

Uchwała nr V/19/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała nr V/19/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r.  w sprawie Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko Mazurskiego z 2003r. Nr 52 poz. 734) zmienionej uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 81, poz. 1164); Nr XXXI/53/05 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2005r. Nr 63, poz. 917)  oraz Nr VI/23/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2007r. Nr 52, poz. 827)

Rada Miejska w Giżycku  uchwala, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się komisję doraźną, zwaną dalej „Komisją Statutową” w składzie:

1) Małgorzata Czopińska

2) Wojciech Iwaszkiewicz

3) Andrzej Jelec

4) Jan Sekta

5) Andrzej Szocik

 

2. Celem Komisji Statutowej jest:

1)      dokonanie analizy treści Statutu Miasta Giżycka;

2)      zaktualizowanie oraz ujednolicenie treści Statutu Miasta Giżycka;

3)      opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie Statutu Miasta Giżycka;

§ 2

  1. Do trybu pracy Komisji Statutowej zastosowanie mają przepisy §7 ust. 2; §55 ust. 4; §56 ust. 1-3 Statutu Miasta Giżycka.
  2. Komisja Statutowa powołana zostaje na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w sprawie Statutu Miasta Giżycka lub zmiany Statutu Miasta Giżycka.

          

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodnicząca Rady - Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1653
12 stycznia 2011 14:46 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.