Uchwały Rady

Uchwała nr V/17/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

Uchwała nr V/17/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458  w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398),

Rada Miejska w Giżycku  uchwala, co następuje:

§ 1

1.    Ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Miasta Giżycka - Pani Jolancie Piotrowskiej w następującej wysokości:

1)   wynagrodzenie zasadnicze - 6 000 zł,

2)   dodatek funkcyjny -2 100 zł,

3)   dodatek specjalny - 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

 

2.    Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2010 r.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodnicząca Rady - Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1191
12 stycznia 2011 14:36 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.