Uchwały Rady

Uchwała nr V/15/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze

UCHWAŁA  NR V/15/2010
Rady  Miejskiej  w  Giżycku
z  dnia 29 grudnia  2010  roku

 

w  sprawie: zmiany  Uchwały Nr XLIII/53/10  Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze

 

 

Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 234  i art. 266 ust.2 ustawy  z  dnia  27 sierpnia  2009 r o finansach  publicznych (Dz.U. z  2009 r Nr 157,poz.1240 z późn. zmianami)  Rada  Miejska  w Giżycku uchwala  co  następuje:

 

§ 1.

 W uchwale Nr XLIII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku  w  § 2 ust.2. pkt.2  po słowach  „w układzie działów, rozdziałów” wykreśla  się  zwrot:

 „ i paragrafów”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1227
12 stycznia 2011 14:26 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.