Uchwały Rady

Uchwała nr V/14/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka

Uchwała  Nr V/14/2010
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka
na   lata 2011 -2021

 

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wieloletnią Prognozę  Finansową Gminy  na  lata  2011 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata  2011 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 - 2014, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4.

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją  przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3.

2.  Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5

1.Upoważnia Burmistrza do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,

2)  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 

 

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata  Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1209
12 stycznia 2011 14:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zal_uchwala_v_14_10.rar] do dokumentu.
12 stycznia 2011 14:20 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.