Uchwały Rady

Uchwała nr V/12/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Giżycko i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Uchwała nr V/12/2010
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia  29 grudnia  2010 roku 

w sprawie określenia  szczegółowych zasad  i  trybu  udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających  Gminie Miejskiej  Giżycko  i  jej jednostkom podległym  oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póżn.zm.) oraz art. 59  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157,poz.1240,z zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§1.1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Giżycko lub jej  jednostkom podległym.

2. Przez  „należności” należy rozumieć  sumę  należności:

1) głównej,

2) odsetki od należności głównej,

3) ubocznych (koszty postępowania sądowego i inne).

 

§ 2. Uchwała nie ma zastosowania  do  udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych pobieranych przez Gminę Miejską Giżycko w związku  z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  oraz określonych odrębnymi przepisami.

 

§ 3.1. Należność pieniężna mająca charakter cywilnoprawny może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1)osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła  przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość  nie przekracza kwoty  6.000 zł;

2) dłużnik - osoba prawna  - została wykreślona  z  właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym  braku  majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5) dłużnik – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

6) zachodzi ważny interes dłużnika  lub interes publiczny.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności, o których mowa w ust.1, mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

 

§ 4. 1.Umorzenia należności, o których mowa w § 3 ust.1, powinny być udokumentowane, a gdy umorzenie następuje z urzędu – przez organ lub osobę uprawnioną do umarzania  potwierdzone  dokumentami znajdującymi się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Giżycku lub podległych jednostkach organizacyjnych.

2.Umorzenia należności określone w § 3 ust.1. powinny być udokumentowane w szczególności:

1) aktem zgonu osoby fizycznej lub zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanym przez organ prowadzący rejestr osób prawnych;

2) postanowieniem  sądu o:

   a) oddaleniu wniosku  o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie                

       wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

   b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit.a,

   c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.

3) postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jeżeli z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

 

§5. Na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub ważnym interesem publicznym:

1)należności mogą być umarzane w części lub całości,

2)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

 

§ 6. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej  Giżycko lub jej  podległym jednostkom organizacyjnym  wraz  z  dokumentami na  jego poparcie dłużnik składa na piśmie.

 

§ 7. Wniosek winien zawierać, w szczególności:

1)szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

2)oświadczenie o sytuacji majątkowej.

 

§ 8.1. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje  są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia  wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie.

2. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

 

§ 9. Jeżeli istnieją podstawy do umarzania części należności, wyznacza się termin zapłaty do uregulowania części należności. Niedotrzymanie terminu  zapłaty pozostałej części należności skutkować może odstąpieniem od umorzenia, o czym należy pouczyć dłużnika na piśmie. 

 

§10. 1. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należności odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z warunkami  rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.);

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w ust.1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością  innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro;

3. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o której mowa w ust.1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro;

4. Przedsiębiorca nie może uzyskać pomocy, o której mowa w ust.1, jeżeli otrzymał pomoc publiczną  w  odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna wartość pomocy  spowodowałaby  przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy;

5. Pomoc, o której mowa w ust.1 nie będzie udzielana w przypadkach określonych w art.1 rozporządzenia Komisji  (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

6. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest  do dostarczenia wraz z wnioskiem wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się  o  pomoc  de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku  w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311) oraz zgodnie z art.37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004  roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r., Nr 59,poz.404 z późn.zm.).

 

§ 11. Podmioty upoważnione  do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności głównej  są również uprawnione do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności  bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności ubocznych na zasadach określonych w uchwale.

 

§ 12. W przypadku wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności – odsetki za zwłokę liczy się do dnia złożenia wniosku przez dłużnika.

 

§ 13. Jeżeli  dłużnik nie dokona zapłaty należności w odroczonym terminie płatności  lub nie zapłaci we wskazanym terminie jakiejkolwiek z rat, na które należność została rozłożona, należność staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości wraz z naliczeniem odsetek  od pierwszego terminu płatności  i  podlega  windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 14.1. Wpłacone przez dłużnika należności zalicza się kolejno na poczet należności ubocznych, a dopiero po zaspokojeniu tych należności na poczet należności głównej.

2. Wpłacone przez dłużnika należności zalicza się w pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego.

 

§15.1.Do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych uprawnieni są:

1)kierownicy jednostek organizacyjnych, jeżeli kwota należności głównej nie przekracza dwukrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego w drodze Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w „Monitorze Polskim”, obowiązującego na dzień 1 stycznia danego roku;

2)Burmistrz Miasta Giżycka w odniesieniu do pozostałych należności.

 

§16.1.Umarzanie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości należności  lub rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Odmowa umorzenia należności lub odmowa odroczenia terminu spłaty całości lub części należności na raty następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli.

 

§ 17. Wnioski o umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym i udzielenie ulg  nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonym niniejszą uchwałą.

 

§18. Tracą moc uchwały:

1)Nr XLVII/31/02 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,poz.926, z późn.zm.);

 

 

2)Nr XLV/83/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 września 2006 roku  w sprawie sposobu trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8,poz.60 z późn.zm.) 

 

§19. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta.

 

§20.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko – Mazurskiego.                                                       

Przewodnicząca  Rady
/-/
Małgorzata  Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2011 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1509
12 stycznia 2011 14:15 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.