Uchwały Rady

Uchwała nr III/4/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu

Uchwała nr III/4/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

 

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia  16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W miejsce wygasłego mandatu radnego Pawła Kazimierza Czacharowskiego z listy nr 14 oznaczonej nazwą KWW RAZEM GIŻYCKO  w okręgu wyborczym nr 2 wstępuje Sylwia Maria Żarnoch-Wasilewska z tej samej listy, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.

 

§ 2. Uchwałę doręcza się zainteresowanej oraz przesyła Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodnicząca Rady - Małgorzata Czopińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2010 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 969
22 grudnia 2010 09:44 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.