Uchwały Rady

Uchwała nr IV/5/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko

Uchwała Nr IV/5/10
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 14 grudnia 2010r.

 w sprawie  przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko
na lata 2008 – 2013.

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się zaktualizowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr XL/35/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 kwietnia 2010r.. w sprawie  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady
/-/
Małgorzata Czopińska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2010 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1104
04 maja 2016 10:52 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 grudnia 2010 14:27 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [lokalny_program_rewitalizacji_miasta_gizycko__aktualizacja__2010__ost _wersja_14122010.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2010 14:17 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.