Uchwały Rady

Uchwała nr XLII/53/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zakresu i formy informacji z wykonania budżetu za I półrocze

Uchwała  Nr XLIII/53/10

Rady Miejskiej  w  Giżycku

z  dnia  1 lipca 2010 roku

 

w  sprawie: określenia  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  oraz  zakresu  i  formy  

                    informacji   z  wykonania  budżetu  za  I półrocze

 

 

Na  podstawie  art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)  oraz art. 234 i art.266 ust.2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157,poz.1240z późn. zmianą)  Rada  Miejska  w  Giżycku  uchwala  co  następuje:

 

§ 1. Burmistrz Miasta  opracowuje  i  przedkłada  Radzie  Miejskiej  projekt  uchwały   budżetowej  według  określonego  niniejszą  uchwałą  trybu  pracy.

 

§ 2. 1.  Naczelnicy  Wydziałów  Urzędu  Miejskiego  oraz  dyrektorzy  i   kierownicy  jednostek  organizacyjnych  miasta  przedkładają  Burmistrzowi  Miasta  w  terminie  do  15  października  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy   materiały niezbędne  do opracowania  projektu  uchwały  budżetowej.

         2. Materiały, o których  mowa  w  ust.1  powinny zawierać:

1) prognozowane  dochody  w  szczegółowości - dział, rozdział, paragraf  klasyfikacji 

    budżetowej, w podziale  na bieżące  i  majątkowe, według ich źródeł, w tym w

    szczególności z tytułu  dotacji  i  środków na finansowanie  wydatków  na realizację zadań

    finansowanych  z  udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o

    finansach publicznych, 

2) planowane  wydatki, w układzie  działów, rozdziałów  i paragrafów  klasyfikacji  

    budżetowej, z wyodrębnieniem  na:

    a) wydatki bieżące, w tym w szczególności na:

   ■ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

       - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,

       - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

   ■  dotacje na zadania bieżące,

   ■  świadczenia na rzecz osób fizycznych,

   ■  wydatki na programy  finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 

       pkt.2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją  zadań  Miasta,

   ■  wpłaty z tytułu  poręczeń i gwarancji udzielonych  przez  Miasto, przypadające  do  spłaty  w 

       danym  roku budżetowym,

   ■  obsługę  długu  Miasta;

    b) wydatki  majątkowe, w tym w szczególności  na:

   ■  inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków,

       o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań  Miasta,

   ■  zakup i objęcie akcji,

   ■  wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

3) plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz plany dochodów rachunku

    dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 uofp, oraz wydatków nimi

    finansowanych, ze wskazaniem  wielkości dotacji z budżetu  Miasta;

4) dochody i wydatki  związane z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej i

    innych zadań  zleconych  Miastu  ze  szczegółowością: dział, rozdział, paragraf 

    klasyfikacji budżetowej;

5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu

    państwa oraz na dochody  Miasta;

6) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na

    realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

    problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania  narkomanii.

         3.  Radni i  komisje  Rady  Miejskiej  mogą  składać   Burmistrzowi  Miasta  wnioski  do  projektu uchwały budżetowej, w  formie  pisemnej, w terminie  do  15  października  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy.    

         4. Wszystkie materiały niezbędne do opracowania  projektu uchwały budżetowej złożone przez naczelników  Wydziałów Urzędu Miejskiego  oraz  dyrektorów   i kierowników   jednostek  organizacyjnych miasta  przedkładane są wraz z projektem budżetu  Radzie  Miejskiej. 

 

§ 3.1.  Do materiałów planistycznych  osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 przygotowują uzasadnienia planowanych wielkości, zawierające wyczerpujące  objaśnienia.

  1. W uzasadnieniu planowane wielkości należy porównać  do dochodów/wydatków

bieżącego budżetu według przewidywanego wykonania.

 

§ 4.1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik opracowuje zestawienia tabelaryczne.

      2. Projektowany plan dochodów budżetu w porównaniu z planem roku bieżącego  według zasad określonych w § 2.ust.2 pkt.1.

      3. Wydatki budżetu w szczegółowości określonej w § 2. ust.2 pkt.2.

 

§ 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się  dochody  i  wydatki  związane z realizacją  zadań:

    1. z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych gminie odrębnymi ustawami

    2. wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

    3. realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 6.1. Opracowane przez Skarbnika zestawienia tabelaryczne Burmistrz Miasta Giżycka  analizuje  i koryguje, po czym sporządza się projekt uchwały budżetowej.

      2. Projekt uchwały budżetowej zawiera kwoty i postanowienia określone w art. 212, art.214  i art.

          216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

     3. Do projektu załącza się:

        1. zestawienia tabelaryczne, o których mowa w § 4

        2. zbiorcze uzasadnienie, o którym mowa § 3.

 

§ 7. Projekt uchwały  budżetowej  wraz  załącznikami  Burmistrz Miasta Giżycka w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

 

§ 8.1. Przewodniczący  Rady Miejskiej niezwłocznie przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miejskiej.

       2. Projekt uchwały budżetowej analizują komisje Rady Miejskiej  i  dokonują  jego  oceny  formułując wnioski.

       3. Komisje  zgłaszając nowy wydatek  lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej zobowiązane są  wskazać  źródło  jego  finansowania.

       4.  Wnioski  komisje  przesyłają  Przewodniczącemu Rady Miejskiej  i  Burmistrzowi  Miasta  do  30  listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

       5.  Burmistrz  Miasta  po  otrzymaniu  ostatecznych  wniosków  może  dokonać  zmiany  w  projekcie  uchwały  budżetowej  w  formie  autopoprawki.

         6.  Nieuwzględnione  w  projekcie uchwały  budżetowej  wnioski  wymagają  uzasadnienia  Burmistrza Miasta.

 

§ 9.  Uchwalenie  budżetu  powinno  nastąpić  w  następującym porządku:

1.      przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej  przez  Burmistrza Miasta

2.      odczytanie  opinii  RIO  o  projekcie  uchwały  budżetowej

3.      odczytanie  zgłoszonych  wniosków  przez  komisje  Rady

4.      odczytanie  informacji  o  wniesionej  do  projektu  uchwały  budżetowej autopoprawce  Burmistrza  Miasta 

5.      zapoznanie  z  uzasadnieniem  Burmistrza  o  nieujętych  wnioskach   komisji   Rady     

6.      dyskusja  nad  projektem  uchwały budżetowej

7.      głosowanie i  podjęcie  uchwały  budżetowej.

 

§ 10.1. Uchwalenie  uchwały budżetowej  powinno  nastąpić  przed rozpoczęciem  roku  budżetowego, w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  do  31  stycznia  roku  budżetowego.

        2. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak  nie  później  niż  do  31  stycznia  roku  budżetowego podstawą  gospodarki  finansowej  gminy  jest  projekt  uchwały   budżetowej  przedłożony Radzie Miejskiej.

 

§ 11.1. Burmistrz   Miasta  przedstawia  Radzie  Miejskiej  i Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  terminie  do  dnia  31  sierpnia:

a) informację  o  przebiegu  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  roku  budżetowego

b) informację o kształtowaniu się  wieloletniej  prognozy  finansowej, w tym o przebiegu realizacji  przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych – począwszy  od  budżetu  2011  roku,

c) informację o przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji kultury. 

2.Informacja, o której  mowa  w  ust.1 pkt. a, opracowywana  jest  w  szczegółowości  nie  mniejszej  niż  w  uchwale  budżetowej, w podziale  na  część  opisową  i  tabelaryczną, przy  czym:

a)część  opisowa  winna  zawierać  w  szczególności:

·         omówienie  wykonania  planu  dochodów  oraz planu wydatków

·         przyczyny  ewentualnych  większych  odchyleń  w  realizacji  planu  dochodów  i  wydatków

·         omówienie  realizacji  zadań  inwestycyjnych

·         przedstawienie  ogólnego  wyniku  wykonania  budżetu  za  dany  okres  sprawozdawczy

·         omówienie  źródeł  pokrycia  występującego  ewentualnie  niedoboru  budżetowego

b)część  tabelaryczna  dotycząca  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetowych  winna 

   być  przedstawiona  ze  wskazaniem  następujących  danych:

·         plan  wg  uchwały  budżetowej

·         plan po zmianach

·         wykonanie  w  zł

·         wykonanie  w  %.

 3. Informację, o której mowa w ust. 1pkt b  sporządza się  w  formie  opisowej w zakresie  przebiegu

     realizacji przedsięwzięć  oraz przewidywanego kształtowania się  kwoty długu.

 4. Informacja, o której  mowa  w  ust.1pkt. c, powinna  zawierać  następujące  dane:

     a) plan  i  wykonanie  przychodów  i  kosztów

     b) stan  należności,  z  wykazaniem  należności  wymagalnych

     c) stan  zobowiązań, z wykazaniem  zobowiązań  wymagalnych. 

 

§ 12. Traci  moc  Uchwała Nr XVI/104/99  Rady  Miejskiej  w Giżycku  z  dnia  25  listopada 1999 roku w sprawie  określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu miasta oraz zakresu i formy informacji i sprawozdania z jego wykonania  zmieniona Uchwałą Nr XIX/2/00 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2000 roku  i  Uchwałą Nr XXXIII/25/2000   Rady Miejskiej w Giżycku  z  dnia  19  kwietnia  2000 roku.

 

§ 13. Wykonanie  uchwały powierza  się  Burmistrzowi  Miasta  Giżycka.

 

§ 14. Uchwała  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący  Rady

/-/                                                                                                

dr  Marian  Lemecha

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.07.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 sierpnia 2010 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1729
04 maja 2016 10:44 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2010 14:51 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.