Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVI/106/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXVI/106/09

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

 

            Na podstawie § 82 pkt 1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą  nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego nr 52 poz. 734, z dnia 22 kwietnia 2003r. z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Mariona Lemecha

 

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Giżycku

na rok 2010

 

 

L.p.

Temat

Termin realizacji

1.

Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009r.

Styczeń

2.

1. Kontrola  zarządzeń

    Burmistrza Miasta wydanych w

    2009r.

2. Ocena realizacji zadań

    wyznaczonych przez Radę na

    rok 2009.

Luty

3.

1. Zapoznanie się z protokołami

    kontroli zewnętrznych

    przeprowadzonych w Urzędzie

    Miejskim w Giżycku w 2009r.

Marzec

4.

1. Opiniowanie wykonania budżetu

    miasta za rok 2009.

2. Sporządzenie opinii Komisji

    Rewizyjnej dotyczącej

    wykonania budżetu za rok 2009.

3. Sporządzenie wniosku o

    udzielenie absolutorium (bądź

    nieudzielaniu) Burmistrzowi

    Miasta.

Kwiecień

5.

1. Zapoznanie się z kosztami

    funkcjonowania Urzędu

    Miejskiego w Giżycku za rok

    2009 oraz I kwartał 2010r.

2. Przeprowadzenie kontroli

    kompleksowej w Giżyckim

    Centrum Kultury.

Maj

6.

1. Kontrola realizacji wydatków w

    ramach programu Centrum

    Profilaktyki Uzależnień                      

    i Integracji Społecznej.

Czerwiec

7.

1. Ocena wykonania budżetu

    miasta za I półrocze 2010r.

2. Zapoznanie się z realizacją

    umów z organizacjami

    pozarządowymi za 2009 rok.

Sierpień

8.

1. Analiza wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2010r.

2. Kontrola wykonania remontów w placówkach oświatowych.

Wrzesień

Październik

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

                                                                  

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodniczący Rady - Marian Lemecha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1382
23 grudnia 2009 14:45 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
23 grudnia 2009 14:42 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.