Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVI/104/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury

Uchwała Nr XXXVI/104/09

Rady    Miejskiej w  Giżycku

z  dnia  17 grudnia 2009r.

 

w sprawie zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury.

 

 

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym   ( tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 13, poz,123 z późn. zmianami) Rada Miejska w Giżycku  u c h w a l a, co następuje:

 

                                                                § 1.

W § 3 ust. 2  Statutu Giżyckiego Centrum Kultury stanowiącego załącznik do uchwały   nr XXIII/56/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 września 2008r., dodaje się punkt ℓ.,   w brzmieniu;

„ ℓ. obsługa ruchu turystycznego oraz świadczenie usług hotelarskich”

 

                                                               § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

                                                               § 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

                                                                                                             

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Burmistrz Miasta - Jolanta Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1515
04 maja 2016 11:09 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2009 14:37 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.